HOME  //  Info  //  Viaţa comunităţii  //  Stiri  //  Bicentenarele scot în eviden!" unitatea

AbdulBaha GreenAcre 1912

1 iunie 2017
Articol http://news.bahai.org/story/1172/
CAMBRIDGE, Massachusetts, S.U.A. — În timp ce comunitatea Bahá’í se preg!te"te s!
s!rb!toreasc! a dou! suta aniversare a na"terii lui Bahá`u`lláh, "i Harvard Divinity School î"i serbeaz!
bicentenarul.
Aceast! confluen#! de anivers!ri deosebite are o explica#ie mai adânc! decât simpla coinciden#! a
datelor. La sfâr"itul sec. al XIX-lea "i în prima jum!tate a sec. al XX-lea, un num!r de eminen#i
filosofi, arti"ti "i scriitori americani lega#i atât de Credin#a Bahá’í, cât "i de Universitatea Harvard, au
fost angaja#i într-un dinamic discurs emergent despre unitate.
Acesta a fost subiectul unei prezent!ri recente dedicate modului în care principiul Bahá’í al unit!#ii s-a
manifestat în dezvoltarea comunit!#ii Bahá’í din America. Prezentarea a avut loc la Centrul Harvard
pentru Studiul Religiilor Mondiale "i s-a intitulat „Religia unit!#ii "i unitatea religiei”. A fost sus#inut!
de Sasha Dehghani, profesor invitat la Harvard, care studiaz! Credin#a Bahá’í ca religie mondial!
independent!.
„Când am ajuns pentru prima oar! la Harvard,” a spus Dr. Dehghani, „Prof. univ. Francis Clooney,
directorul Centrului pentru Studiul Religiilor Mondiale m-a întâmpinat spunându-mi «Avem ast!zi
nevoie de religii care creeaz! unitate "i d!râm! ziduri».”
Abordând modul în care conceptele de unitate "i de coeziune a omenirii au modelat eforturile
Bahá’ílor din anii de început ai comunit!#ii Bahá’í americane, Dehghani a scos în eviden#! pietre de
hotar majore "i a vorbit despre gânditori semnificativi de la acea vreme.
Cea mai veche men#ionare public! a Credin#ei Bahá’í în Statele Unite a fost la Parlamentul Mondial al
Religiilor din Chicago, în 1893, unde conceptul de unitate a religiilor a fost printre temele cele mai
remarcabile explorate.

SarahFarmer
Spiritul care a animat Parlamentul Mondial din acel an a inspirat-o pe Sarah Farmer, proprietara
hanului Green Acre din statul Maine "i una dintre primele inovatoare religioase ale Americii, s!
sus#in! conferin#e pe subiecte progresiste din "tiin#e, arte "i religie. Aceste adun!ri au reunit scriitori,
dasc!li, filosofi, arti"ti "i activi"ti de frunte, deschizând un spa#iu pentru schimbul de idei "i progresul
gândirii.
În cartea sa, Restless Souls: The Making of American Spirituality (Suflete frem!tând: formarea
spiritualit!"ii americane), istoricul Leigh Eric Schmidt comenteaz! impactul pe care l-a avut Green
Acre asupra discursului public de la începutul sec. al XX-lea: „Adun!rile de la Green Acre au fost în
floare timp de mai bine de dou! decenii; Parlamentul Mondial a durat în total "aptesprezece zile.”
Sarah Farmer a fost una dintre primele inovatoare religioase ale
Americii. Ea de#inea hanul Green Acredin Eliot, statul Maine, "i a
sus#inut conferin#e pe subiecte progresiste din "tiin#e, arte "i religie.
Aceste adun!ri au reunit scriitori, dasc!li "i filosofi de frunte. În cele
din urm!, Farmer a devenit Bahá’í "i a mers în pelerinaj la Akka la
cump!na dintre secole. Atunci când ‘Abdu’l-Bahá a vizitat America
!